- Tạo tài khoản + nhân vật bên mu mới
- Thoát game 2 bên mu
- Reset wweb để lấy lại point chuẩn
http://satnhap.duphong.net/quyenvuong/

View more latest threads same category: