• Đánh quái rớt item vpoint, sử dụng item vpoint đi mua đồ / ngọc hay thuê pet
  • Có thể sử dụng item vpoint để mua điểm master
  • Điểm master sẽ không lên bằng cách train, mà chỉ có thể kiếm bằng cách đi đánh quái, boss rớt item vpoint
  • Điểm master sẽ là công cụ hàng hoá để giao dịch trong game
  • Xuất hiện item Gcoin KM, dùng để quy đổi Gcoin km để sử dụng tính năng trên web
  • Tính năng mới: Quy đổi 30 ngọc chaos ra 1 soul / 30 ngọc cre ra 1 bless

View more latest threads same category: