Mang đồ x2 đi đổi
Vi phạm luật game khóa tài khoản vĩnh viễn

Mã:
[Inventory][thien242][RongDen] Serial [337205144] Item [3630][Brave Helm][2E6F7C141957FF7F00707D0B25170E0F][Pos:2]
03:01:00 UPDATE character SET Inventory=? WHERE Name = 'RongDen' AND AccountID = 'thien242'
[Inventory][huang1234][DinoSaur] Serial [337205144] Item [3630][Brave Helm][2E6FFF141957FF7F00707D0B25170E0F][Pos:2]
03:01:00 UPDATE character SET Inventory=? WHERE Name = 'DinoSaur' AND AccountID = 'huang1234'
03:01:00 --------------------------------- DUPE END ---------------------------------
03:01:00 -------------------------------- DUPE START --------------------------------
[Inventory][thien242][RongDen] Serial [337205145] Item [4142][Brave Armor][2E6F5D141957FF7F00FF7D0B25170E0F][Pos:3]
03:01:00 UPDATE character SET Inventory=? WHERE Name = 'RongDen' AND AccountID = 'thien242'
[Inventory][huang1234][DinoSaur] Serial [337205145] Item [4142][Brave Armor][2E6FFF141957FF7F00FF7D0B25170E0F][Pos:3]
03:01:00 UPDATE character SET Inventory=? WHERE Name = 'DinoSaur' AND AccountID = 'huang1234'
03:01:00 --------------------------------- DUPE END ---------------------------------
03:01:00 -------------------------------- DUPE START --------------------------------
[Inventory][thien242][RongDen] Serial [337205248] Item [4654][Brave Pants][2E6F5F141958007F00FF7D0B25170E0F][Pos:4]
03:01:00 UPDATE character SET Inventory=? WHERE Name = 'RongDen' AND AccountID = 'thien242'
[Inventory][huang1234][DinoSaur] Serial [337205248] Item [4654][Brave Pants][2E6FFF141958007F00FF7D0B25170E0F][Pos:4]
03:01:00 UPDATE character SET Inventory=? WHERE Name = 'DinoSaur' AND AccountID = 'huang1234'

View more latest threads same category: