TOP 50 lúc 0h00 14/02/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 MinaKoe 0 158 400 Lord Emperor Quyền Thế
2 NuVuong 0 157 400 Dimension Master Quyền Thế
3 King 0 152 400 Blade Knight Quyền Thế
4 RamXit 0 152 363 Grand Master Quyền Thế
5 CauBeRong 0 151 400 First Master Quyền Thế
0 0 0 0 0 0 0

View more latest threads same category: