ad cho hỏi với tại sao W3 cua tôi khi máy chủ mất dữ liệu khi trả lai đồ lại mất dòng loại bỏ phòng thủ 5% vậy

tk: xnhedinca1 nv QuyDauTo