- Tên nv chính đoạt giải: NuVuong
- Tên nv phụ sẽ nhận giải: 123132
- Chủng tộc muốn nhận: MG