- Tên nv chính đoạt giải:Lucifer
- Tên nv phụ sẽ nhận giải:Lord
- Chủng tộc muốn nhận: First Master(RF)